​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Målgruppe og målsætning

Formål og målsætning med ophold på ElevKollegiet:

ElevKollegiet er godkendt som botilbud jf. § 107 i Serviceloven samt som opholdssted jf. § 66 stk 1, nr. 5 i Serviceloven.

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. Derudover er det en central faglig målsætning at støtte beboerne i en afklaring af fremtidig beskæftigelses – samt boform.

Målgruppen

ElevKollegiets målgruppe har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn (jf. § 76 SL) med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17 – 30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd.

Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser, men de skal ved indskrivning være medicinsk velbehandlede eller være i et medicinsk udredningsforløb.

Målgruppen kan endvidere have lettere misbrugsproblematikker, hvis dette ikke er hovedproblemstillingen.

Målgruppen er ved indskrivning oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern beskæftigelse i vores værksted, køkken samt pedelfunktion. Formålet er herigennem afdække ressourcer og vanskeligheder, støttebehov samt evne til at arbejde, og at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller ordinær beskæftigelse – eller at blive afklaret til anden type beskæftigelse/forsørgelse i tæt samarbejde med det lokale jobcenter.

Målgruppen er således kendetegnet ved at have behov for botræning i bredeste forstand, erhvervsafklaring i forhold til job, beskæftigelse eller uddannelse samt socialpædagogisk indsats i forhold til emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder.

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832