​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

Visitation

På ElevKollegiet lægger vi altid høj vægt på en grundig og seriøs visitationsproces.

ElevKollegiet er et mindre sted, og en konsekvent respekt for målgruppeafgrænsningen er helt central, hvis vi skal tilbyde et trygt og befordrende udviklingsmiljø for beboerne - hvilket er en altid eksisterende faglig målsætning.

For at sikre dette, så er forstander og souschef, med hver deres faglige fundament, altid begge aktivt involverede i den enkelte visitationsproces. Medarbejderrepræsentanten og den samlede medarbejdergruppe inddrages og involveres ligeledes, når det skønnes relevant.

Vi tilstræber altid høj faglighed, grundighed kombineret med fleksibilitet i vores visitationsproces.'

Et eksempel på en typisk visitationsproces ser således ud:

  • Telefonisk henvendelse fra kommunal myndighed, hvor målgruppebeskrivelse samt formål med opholdet kort vendes ift. den konkrete henvendelse. Hvis der her viser sig overordnede uoverenstemmelser mellem borgeren og målgruppeafgrænsningen, så afsluttes processen her. Hvis dette ikke er tilfældet så er næste skridt:
  • Fremsendelse af relevante beskrivelser vedr. borgeren fra myndighed til ElevKollegiet.
  • ElevKollegiet udformer en kognitiv sagsformulering ud fra den tilsendte visitationspapirer.
  • På baggrund af den kognitive sagsformulering inviteres visiterende myndighed til et møde, hvor forskellige temaer uddybes, afklares og afstemmes mhp. at sikre, at borgeren matcher ElevKollegiet, og at ElevKollegiet matcher borgerens behov.
  • Når det vurderes at være et match af såvel ElevKollegiet som visiterende myndighed, så inviteres der til et fælles møde, hvor ElevKollegiet, visiterende myndighed samt borgeren (og evt, andre betydningsfulde personer ønsket af borgeren) deltager.
  • Hvis der på baggrund heraf vurderes af alle parter, at det er et match, så påbegyndes den deciderede indskrivningsproces.
  • Der afholdes et indskrivningsmøde, hvor bl.a. indsatsformål, indsatsmål samt forventninger afstemmes.

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832