​Skriv en E-mail:

Info@elevkollegiet.dk

Ring til os:

86 22 90 08

BEMÆRK: Vores hjemmeside er i øjeblikket ved at blive opdateret!​

Velkommen til bo- og opholdsstedet ElevKollegiet

- et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning.

ElevKollegiet er godkendt som botilbud jf. § 107 i Serviceloven samt som opholdssted jf. § 66 stk 1, nr. 5 i Serviceloven.

Formål med ophold på ElevKollegiet:

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

Derudover er det en central faglig målsætning at støtte beboerne i en afklaring af fremtidig beskæftigelses – samt boform.

Målgruppen på ElevKollegiet

ElevKollegiets målgruppe har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn (jf. § 76 SL) med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning. Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17 – 30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd. Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser, men de skal ved indskrivning være medicinsk velbehandlede eller være i et medicinsk udredningsforløb. Målgruppen kan endvidere have lettere misbrugsproblematikker, hvis dette ikke er hovedproblemstillingen. Målgruppen er ved indskrivning oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern beskæftigelse i vores værksted, køkken samt pedelfunktion. Formålet er herigennem afdække ressourcer og vanskeligheder, støttebehov samt evne til at arbejde, og at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller ordinær beskæftigelse – eller at blive afklaret til anden type beskæftigelse/forsørgelse i tæt samarbejde med det lokale jobcenter. Målgruppen er således kendetegnet ved at have behov for botræning i bredeste forstand, erhvervsafklaring i forhold til job, beskæftigelse eller uddannelse samt socialpædagogisk indsats i forhold til emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder.

ElevKollegiet er en selvejende institution oprettet af

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

www.jyskborneforsorg.dk

ElevKollegiet er etableret iht. Servicelovens § 107 jf. § 144 stk.1 ElevKollegiet er godkendt til at have unge voksne i midlertidigt botilbud (jf. Servicelovens § 107)

og efterværn (jf. servicelovens § 76).

SocialtilsynMidt har tilsynspligten.

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

​(kopieret fra Tilbudsportalen, godkendelse 2018)

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Elev Kollegiet lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Elev Kollegiet er godkendt til 10 pladser efter § 107 i SEL, samt 2 pladser efter § 66 stk.1, nr.5 i SEL.

Det er i vurderingen lagt vægt på følgende:
- at der er tale om et veldrevet tilbud, der har fokus på de unges trivsel og medbestemmelse
- at de unge støttes og motiveres til en aktiv hverdag
- at der støttes op omkring de unges udfordringer omkring at indgå i sociale relationer
- at der er en klar målgruppebeskrivelse, og at der anvendes faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til borgernes udfordringer
- at der er fokus på understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed
- at medarbejderne løbende opkvalificeres i metoderne bag KRAP
at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, borgerne har let adgang til medarbejdere og ledelsen. Ledelsen er faglig kompetent og tæt på praksis i hverdagen
- at tilbuddet har en bæredygtig økonomi

Se yderligere under fanen Tilbudsportalen.

Klik for at besøge socialttilsyns hjemmeside

ElevKollegiet   |   Høvej 35 - 37   |   8200 Aarhus N   |   Tlf.: 61 61 43 71   |   E-mail: birgit@elevkollegiet.dk  |  CVR: 25841832