Elevkollegiet​

​Botræning, jobtræning og social færdighedstræning​

Formålet med ophold på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og social færdighedstræning, at bringe beboeren i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt.

ElevKollegiets pædagogiske kerneopgaver tager således sit udgangspunkt i botræning, jobtræning og social færdighedstræning.

I alle aspekter af ElevKollegiets indsats, ser vi det som en grundlæggende værdi at møde og arbejde med beboerne i det, som vi kalder ”lærende relationer”. Troværdighed, ligeværdighed og gensidig respekt er den lærende relations forudsætninger, hvorfor disse er nøgleord i al pædagogisk praksis på ElevKollegiet.

Nedenstående tilgang er gennemgående i såvel vores botræning, jobtræning og sociale færdighedstræning:

 • Når relationen mellem beboer og medarbejder pr. definition er asymmetrisk, så er det en forudsætning, at vi evner at møde beboerne med "lige værdighed" og i øjenhøjde.
 • Vi arbejder altid med afsæt i relationsværdier som er: Tydelighed, gennemsigtighed, forudsigelighed, ægthed og interesse.
 • Ikke altid accept - men ALTID respekt.
 • Når vi ønsker, at støtte en positiv udvikling af beboernes selvopfattelser (identitet), så er det vigtigt, at de mødes med en professionel normalitet, hvor de ikke stigmatiseres unødigt.
 • Det betyder, at beboerne udvikler egen identitet og relationskompetence i samværet med det professionelle personale, hvilket stiller krav til pædagogernes egen relationskompetence og dermed egen faglige og personlige udvikling.

Botræning

Botræning er et vigtigt indsatsområde på ElevKollegiet. Det foregår dels som en bevidst intensiv pædagogisk indsats, hvor specifikke kompetencer og færdigheder styrkes og udbygges – og dels via beboernes og medarbejdernes interaktioner i dagligdagen.

Formålet med botræningen er, at beboerne på sigt kan fungere og administrere en så selvstændig livsform som muligt i forhold til udflytning og evt. etablering i en mere selvstændig boform fx egen lejlighed.

Nedenstående er nøgleord/fokuspunkter i botræningen:

​Husholdning:

 • Lære at lave mad herunder håndtering af råvarer og køkkenhygiejne
 • ​Lære at købe ind og herunder håndtering af økonomi, budgetlægning og kvalitetsbevidsthed
 • ​Oprydning og køkkenhygiejne
 • ​Sundhed
 • Forståelse for andres madvaner/madkultur
 • Forståelse for køkkenpligterne​

Eget værelse:

 • Udgangspunktet for vores tilgang til beboerne ift. dette tema er, at alle trives bedst med et ordentligt og ryddeligt værelse – også selvom man giver udtryk for noget andet
 • ​Vi tilbyder en standard, men har samtidig respekt for den enkeltes personlige standard i forhold til niveauet
 • Vi anerkender, at værelset er beboerens private rum
 • ​Vi tilbyder støtte til oprydning, rengøring og tøjvask - støtteniveauet tilpasses den enkeltes behov samt aktuelle dagsform.
 • ​Vi arbejder målrettet med at give beboerne ejerskab i forhold til at holde værelset rent og ordentligt
 • Fokus er på at indarbejde en automatik og gode vaner
 • ​Der arbejdes med struktur i form af ugeskema, dagsskema, opgavebeskrivelser ift. opgaver og delelementer i opgaver, tjeklister med såvel skrift som piktogrammer og kombinationer.

Personlig hygiejne:

 • ​Udgangspunktet for vores tilgang til beboerne ift. dette tema er, at alle har det bedst med sig selv, når den personlige hygiejne er i orden
 • Beboerne skal bibringes en forståelse af at også andre er påvirkede af ens personlige hygiejne
 • Der er fokus på udvikling af gode og sunde rutiner ift. varetagelse af personlig hygiejne, herunder regelmæssig bad, rent tøj, tandbørstning, mundhygiejne o.l..
 • Egenomsorg
 • Bestilling af tandlæge og lægetider
 • Deltagelse ved tandlæge- og lægebesøg

Jobtræning

Målgruppen er ved indskrivning på ElevKollegiet oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil derfor oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i ElevKollegiets tilbud om intern dagbeskæftigelse i vores værksted eller køkken. 

Målgruppen har generelt behov for støtte til at udvikle deres kompetencer ift. at kunne efterleve de krav og forventninger, der stilles.

Formålet med jobtræningen er derfor at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller beskæftigelse.

Jobtræningen udøves hovedsageligt i den daglige praksis gennem vores interne dagbeskæftigelse, hvor der til hver del er tilknyttet en fagpædagog. Her tilbydes beboerne støtte, vejledning og træning med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer og behov.

Socialrådgiveren på ElevKollegiet deltager desuden med beboerne i diverse beskæftigelsesrettede samtaler, møder o.l. på jobcenter, praktiksteder, uddannelsessteder osv. Derudover kan der, i det omfang det er muligt, tilbydes støtte til at skabe/finde og tilrettelægge hensigtsmæssige og individuelt tilpassede eksterne praktikker i samarbejde med fx. sagsbehandler ved jobcenter.

Derudover kan vi, gennem vores socialrådgiverfunktion, tilbyde en form for tovholderfunktion på beskæftigelses/uddannelses-delen ift. samarbejdet i og omkring praktikker/uddannelse. Dette er dog altid tilbud, som beboeren i større eller mindre grad kan vælge at benytte sig af.

Nedenstående er nøgleord/fokuspunkter i jobtræningen:

Det grundlæggende:

 • Normalisere døgnrytmen
 • Skabe identitet
 • Realitetstilpasse indsigt i egne kompetencer
 • Fremtoning
 • Skabe forståelse, mening og dermed motivation for jobtræningen
 • Lære at tage initiativ og føle et ansvar

Arbejdsmoral:

 • ​Fast struktur og faste arbejdstider
 • Træning i at følge og afslutte en arbejdsgang
 • Få en fornemmelse af "pligt."
 • Selvstændighed i forhold til opgaveløsningen

Det kollegiale:

 • Forståelse af arbejdsdeling og hierarkiets betydning på arbejdspladsen
 • Indsigt i kollegiale relationer
 • Samarbejde
 • Give den unge en forståelse af at egen indsats har værdi og har betydning for helheden

I starten tilpasser dagen sig den unge – men målet er den unge tilpasser sig dagen

Social færdighedstræning:

Hele ElevKollegiets pædagogiske praksis er baseret på en relationspædagogisk tilgang, hvor udviklingsarbejdet pr. definition sker i relationen. Dette er ligeledes gældende i forhold til den sociale færdighedstræning, som omsættes til praksis i det daglige arbejde gennem såvel formaliserede samtaler (udviklingssamtaler; udfoldes under menupunktet; ”udviklingssamtaler”) som i spontant opståede samtaler med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, hvor de unge tilbydes sparring, vejledning eller træning ift. deres udfordringer i eksempelvis socialt samvær med andre. Det foregår ligeledes gennem en gennemgående bevidsthed omkring medarbejderne som rollemodeller i samværet med beboerne, hvilket kan være mere eller mindre italesat afhængigt af konteksten samt en mere defineret og temasat træning af sociale færdigheder.

Nedenstående er nøgleord/fokuspunkter i den sociale færdighedstræning:

I samspil:

 • Konflikthåndtering
 • Grænsesætning
 • Respekt for andres meninger og holdninger
 • Håndtering af sympati og antipati
 • Samarbejdsevne
 • Forståelse af de gode relationer

Dannelse:

 • Normer ved spisebordet
 • ​Normer i butikker
 • ​Normer ved telefonsamtaler
 • ​Normer i det offentlige rum

Privat:

 • Støtte til selvrefleksion og situationsanalyse
 • ​Støtte til manglende selvtillid/selvværd
 • Støtte til større empati
 • Støtte til større rummelighed
 • Hvordan virker jeg på andre og hvilken betydning kan det have?​

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt