Elevkollegiet​

dokumentation og effekt

Dokumentation og effekt

Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne?

Vi arbejder altid med afsæt i målene beskrevet i den kommunale § 141/140 handleplan. Disse mål er i udgangspunktet formuleret på de halvårlige/årlige statusmøder i en dialog/samarbejde mellem myndighedsrådgiver, beboer og ElevKollegiet. Arbejdet med målene i den kommunale handleplan pågår løbende i den pædagogiske praksis bl.a. i udviklingssamtalerne mellem tovholder og beboer samt mere formaliseret på vores ugentlige p-møder, hvor de enkelte beboeres handleplaner gennemgås, og indsats i forhold hertil evalueres samt justeres.

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan udformes en Intern Pædagogisk Udviklingsplan (IPU), hvor der i et samarbejde mellem beboer og tovholder (personalet) fastsættes delmål og fokuspunkter/arbejdspunkter, som skal være det centrale fokusområde i en given periode. Dette sker som beskrevet i en tæt dialog og i samarbejde mellem tovholder (personalet) og den enkelte beboer, og det er et helt centralt tema er, at der opleves et ejerskab samt mening hos beboeren i forhold til arbejdspunkterne. Beboerens ejerskab i forhold til både indhold, mål og metode betragtes som afgørende. Tilgangen til arbejdet med udformningen af den Interne Pædagogiske Udviklingsplan Afhænger af, hvad beboeren profiterer mest af og tilrettelægges således at inddragelsens form tilpasses den enkeltes udviklingsniveau. Der arbejdes pt. med udvikling af, hvorvidt der skal udformes to versioner - én hvor beboerens overvejelser, ønsker osv. fremgår og på baggrund heraf en til personalet, hvor tilgange, redskaber osv. fremgår - dette for at gøre redskabet så konkret og anvendeligt for beboeren som muligt kombineret med at indsats og tiltag formaliseres.

Det er intentionen, at KRAP-tænkningen og visse af KRAP-skemaerne (bl.a. 28; måltrappe og 29; Successikring) på sigt bliver udgangspunktet for udviklingen og arbejdet med vores Interne Pædagogiske Udviklingsplaner, og således målarbejdet.

Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen?

Arbejdet med målene i den kommunale handleplan pågår løbende i den pædagogiske praksis bl.a. i udviklingssamtalerne mellem tovholder og beboer.​

Vi følger desuden op på samt gennemgår målarbejdet omkring vores beboere i flere formaliserede foraer; - på vores ugentlige p-møder afsættes ca. 1/2 time til gennemgang af beboernes handleplaner og indsats i forhold hertil, og der er lavet et særskilt rul for, hvornår beboerne er på. Formålet med dette er, at skabe et formaliseret forum, hvor der er fokus på indsatsen ift. målene i den kommunale handleplan samt den Interne Pædagogiske Udviklingsplan. Dette for at sikre et kontinuerligt fokus på udviklingsarbejdet. Derudover er formålet, at hele personalegruppen kontinuerligt opdateres på og inddrages i mål- og udviklingsarbejdet på samtlige beboere. Det er hensigten, at dette bla. kan give et rum til at diskutere, hvordan vi arbejder med den kommunale handleplan på den konkrete beboere, herunder indhold i den Interne pædagogiske Udviklingsplan samt den social pædagogiske indsats i forhold hertil. Dette fungerer desuden som en del af dokumentationsarbejdet med statusskrivelser.​

 • På vores ugentlige personalemøder, er der desuden afsat tid til en gennemgang af beboerne efter behov.
 • 5 uger forinden et statusmøde, konverteres 1 time af personalemødet til en "ungekonference", hvor tiden er afsat til en grundig gennemgang af den samlede indsats, herunder kommunal handleplan og Intern Pædagogisk Udviklingplan i forhold til den konkrete beboer. Ungekonferencens formål er, at skabe et formaliseret forum, hvor arbejdet med den konkrete beboer, herunder status på udvikling generelt og ift. målene i handleplanen, social pædagogisk indsats, anbefalinger ift. revideret handleplan m.m. er i fokus. Dette med henblik på at kvalificere såvel indsats som den statusskrivelse, der fremsendes til handlekommunen forud for statusmødet.​
 • Vi har overlap hver dag kl. 14.00, hvor dagen og de enkelte beboere og deres opgaver gennemgås. Det kan være madlavning, tøjvask eller andre botræningsopgaver, som er udformet med udgangspunkt i målene i den kommunale handleplan.
  • Hver anden måned er der sagssupervision med ekstern supervisor. Opfølgningen på fastsatte mål samt målopfyldelsen sker således løbende på daglige overlap, p-møder, udviklingssamtaler samt sagssupervision.I forhold til dokumentationen af målarbejdet samt målopfyldelsen, så sker det pt. via:
  • En årlig / halvårlig statusskrivelse, der er opbygget som en evaluering af udvikling på baggrund af målarbejdet med den kommunale handleplan, herunder den Interne Pædagogiske Udviklingsplan - der arbejdes pt. på en udformning af skabelon til statusskrivelse, der derudover har sit udspring i KRAP'ske begreber og redskaber, således der sikres en rød tråd mellem mål- og udviklingsarbejdet og dokumentationsredskabet.
  • Daglige dagbogsnotater på hver enkelt beboer.

  Tilbuddet anvender disse måle- og udredningsmetoder til dokumentation af målopfyldelse

  Udredningsmetoder

  Der arbejdes med udredning og afklaring samt målopfyldelse gennem vores dokumentationsredskaber i form af Intern Pædagogisk Udviklingsplan og statusskrivelse, der tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, og hvor der er fokus på at undersøge/afklare samt dokumentere beboernes funktionsniveau samt udvikling ift. de mål, der fremgår af den kommunale handleplan/bestilling fra myndighed. Der arbejdes desuden med implementeringen af relevante redskaber og skemaer fra KRAP.

  Målemetoder

  Der arbejdes med udredning og afklaring samt målopfyldelse gennem vores dokumentationsredskaber i form af Intern Pædagogisk Udviklingsplan og statusskrivelse, der tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, og hvor der er fokus på at undersøge/afklare samt dokumentere beboernes funktionsniveau samt udvikling ift. de mål, der fremgår af den kommunale handleplan/bestilling fra myndighed. Der arbejdes desuden med implementeringen af relevante redskaber og skemaer fra KRAP.

  Om os

  Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

  ​Kontakt information

  ElevKollegiet

  Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

  Åbningstider

  Hverdage 08:00 - 22:00

  Weekend 11.30 - 22.00

  Telefon: 86229008

  E-mail: info@elevkollegiet.dk

  Kontakt ElevKollegiet i dag

  Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

   
   
   
   
  Nogle felter er ikke udfyldt korrekt