elevkollegiet​

Til sagsbehanderen

Der er 6 underpunkter, jf. nedenstående.

Visitation

På ElevKollegiet lægger vi altid høj vægt på en grundig og seriøs visitationsproces.

ElevKollegiet er et mindre sted, og en konsekvent respekt for målgruppeafgrænsningen er helt central, hvis vi skal tilbyde et trygt og befordrende udviklingsmiljø for beboerne - hvilket er en altid eksisterende faglig målsætning.

For at sikre dette, så er forstander og souschef, med hver deres faglige fundament, altid begge aktivt involverede i den enkelte visitationsproces. Medarbejderrepræsentanten og den samlede medarbejdergruppe inddrages og involveres ligeledes, når det skønnes relevant.

Vi tilstræber altid høj faglighed, grundighed kombineret med fleksibilitet i vores visitationsproces.'

Et eksempel på en typisk visitationsproces ser således ud:

 • ​Telefonisk henvendelse fra kommunal myndighed, hvor målgruppebeskrivelse samt formål med opholdet kort vendes ift. den konkrete henvendelse. Hvis der her viser sig overordnede uoverenstemmelser mellem borgeren og målgruppeafgrænsningen, så afsluttes processen her. Hvis dette ikke er tilfældet så er næste skridt:
 • Fremsendelse af relevante beskrivelser vedr. borgeren fra myndighed til ElevKollegiet.
 • ElevKollegiet udformer en kognitiv sagsformulering ud fra den tilsendte visitationspapirer.
 • På baggrund af den kognitive sagsformulering inviteres visiterende myndighed til et møde, hvor forskellige temaer uddybes, afklares og afstemmes mhp. at sikre, at borgeren matcher ElevKollegiet, og at ElevKollegiet matcher borgerens behov.
 • ​Når det vurderes at være et match af såvel ElevKollegiet som visiterende myndighed, så inviteres der til et fælles møde, hvor ElevKollegiet, visiterende myndighed samt borgeren (og evt, andre betydningsfulde personer ønsket af borgeren) deltager.
 • Hvis der på baggrund heraf vurderes af alle parter, at det er et match, så påbegyndes den deciderede indskrivningsproces.
 • Der afholdes et indskrivningsmøde, hvor bl.a. indsatsformål, indsatsmål samt forventninger afstemmes.

Takster

Elevkollegiet er godkendt til at indskrive beboere efter både § 107 og § 76.

Taksten for § 76/§ 66 er 58.000 kr. pr. måned pr. 1.1.2019

Taksten for § 107 er 40.000 kr. pr. måned pr. 1.1.2019

Der kan være nogle helt særlige omstændigheder, der afstedkommer en midlertidig forhøjelse af taksten. Dette aftales altid med den kommunele sagsbehandler forud for indskrivning.​

Regninger fremsendes fra Jysk Børneforsog/Fredehjems hovedkontor.​

Beboerne dækker selv tøj, medicin, lommepenge og øvrige personlige fornødenheder

Beboerne betaler 3000 kr for kost og husleje pr. måned:

Kost 800 kr. og​

Husleje 2200 kr.

Dette opkræves fra den visiterende kommune.

Iværksættelse af ekstraordinære foranstaltninger sker alene, når dette indgår som en del af handleplanen og når betalingsspørgsmålet forinden er afklaret.

Opholdskommune træffer afgørelser vedr. udgifter til skolegang og/eller uddannelse.​​

Beskrivelse af målgruppen

ElevKollegiet er godkendt som botilbud jf. § 107 i Serviceloven samt som opholdssted jf. § 66 stk 1, nr. 5 i Serviceloven. ElevKollegiets målgruppe har behov for et midlertidigt botilbud og eller efterværn (jf. § 76 SL) med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning.​

Målgruppen omfatter unge voksne i alderen 17 -30 år, som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale samt kognitive vanskeligheder, såfremt dette ikke udmønter sig i markant udadreagerende verbal eller fysisk adfærd. Derudover kan målgruppen have psykiatriske diagnoser, men de skal ved indskrivning være medicinsk velbehandlede eller være i et medicinsk udredningsforløb. Målgruppen kan endvidere have lettere misbrugsproblematikker, hvis dette ikke er hovedproblemstillingen.

Målgruppen er ved indskrivning oftest kendetegnet ved ikke at have været i stand til at honorere de krav, forventninger samt forpligtigelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. Der vil oftest være behov for et mere intensivt, rummeligt samt individuelt tilrettelagt forløb, hvilket kan imødekommes i Elevkollegiets tilbud om intern beskæftigelse i vores værksted, køkken samt pedelfunktion. Formålet er herigennem at ruste den enkelte til på sigt at komme i ekstern praktik, uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen er således kendetegnet ved at have behov for botræning i bredeste forstand, erhvervsafklaring i forhold til job, beskæftigelse eller uddannelse samt socialpædagogisk indsats af emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder.

​Indsatser

Serviceloven § 107 Indsatsen består af følgende ydelserMidlertidigt ophold (fx §§ 107, 109, 110, SUL § 141)Indsatsen vedrører følgende tilbudstyperMidlertidigt botilbud, § 107

Beskrivelse af indsatsen

§ 107: På Elevkollegiet arbejder vi med 3 hovedområder: jobtræning, botræning og social færdighedstræning. Vi tilbyder et §107 botilbud med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats, herunder bo-træning i bredeste forstand, jobtræning som omfatter støtte til eksterne virksomhedspraktikker/uddannelse/flexjob/ordinært arbejde eller aktivering i vores eget køkken eller værksted/pedelfunktion samt social færdighedstræning, herunder socialpædagogisk indsats og støtte ift. psykiske og sociale vanskeligheder.

Indsats - Efterværn jf. §76 stk. 3 nr. 1.

Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6

​Indsatsen består af følgende ydelser

Anbringelse (§ 52)

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Beskrivelse af indsatsen

? § 66, stk 1, nr. 5: På Elevkollegiet arbejder vi med 3 hovedområder: jobtræning, botræning og social færdighedstræning. Vi tilbyder et §107 botilbud med udvidet støtte, vejledning og socialpædagogisk indsats, herunder bo-træning i bredeste forstand, jobtræning som omfatter støtte til eksterne virksomhedspraktikker/uddannelse/flexjob/ordinært arbejde eller aktivering i vores eget køkken eller værksted/pedelfunktion samt social færdighedstræning, herunder socialpædagogisk indsats og støtte ift. psykiske og sociale vanskeligheder.

Tilsyn

Socialtilsyn Midt foretager tilsyn på ElevKollegiet.

Tilsynet vurdering af ElevKollegiet samt tilsynsrapporter for de seneste 3 år kan findes på Tilbudsportalens hjemmeside via nedenstående link:

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=JCW-9471&afdelingsid=d30acf46-d6a9-46b0-a58a-5d4edd98c0b3&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Dokumentation og effekt

Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne?

Vi arbejder altid med afsæt i målene beskrevet i den kommunale § 141/140 handleplan. Disse mål er i udgangspunktet formuleret på de halvårlige/årlige statusmøder i en dialog/samarbejde mellem myndighedsrådgiver, beboer og ElevKollegiet. Arbejdet med målene i den kommunale handleplan pågår løbende i den pædagogiske praksis bl.a. i udviklingssamtalerne mellem tovholder og beboer samt mere formaliseret på vores ugentlige p-møder, hvor de enkelte beboeres handleplaner gennemgås, og indsats i forhold hertil evalueres samt justeres. 

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan udformes en Intern Pædagogisk Udviklingsplan (IPU), hvor der i et samarbejde mellem beboer og tovholder (personalet) fastsættes delmål og fokuspunkter/arbejdspunkter, som skal være det centrale fokusområde i en given periode. Dette sker som beskrevet i en tæt dialog og i samarbejde mellem tovholder (personalet) og den enkelte beboer, og det er et helt centralt tema er, at der opleves et ejerskab samt mening hos beboeren i forhold til arbejdspunkterne. Beboerens ejerskab i forhold til både indhold, mål og metode betragtes som afgørende. Tilgangen til arbejdet med udformningen af den Interne Pædagogiske Udviklingsplan Afhænger af, hvad beboeren profiterer mest af og tilrettelægges således at inddragelsens form tilpasses den enkeltes udviklingsniveau. Der arbejdes pt. med udvikling af, hvorvidt der skal udformes to versioner - én hvor beboerens overvejelser, ønsker osv. fremgår og på baggrund heraf en til personalet, hvor tilgange, redskaber osv. fremgår - dette for at gøre redskabet så konkret og anvendeligt for beboeren som muligt kombineret med at indsats og tiltag formaliseres.

Det er intentionen, at KRAP-tænkningen og visse af KRAP-skemaerne (bl.a. 28; måltrappe og 29; Successikring) på sigt bliver udgangspunktet for udviklingen og arbejdet med vores Interne Pædagogiske Udviklingsplaner, og således målarbejdet.

Hvordan følger tilbuddet op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen?

Arbejdet med målene i den kommunale handleplan pågår løbende i den pædagogiske praksis bl.a. i udviklingssamtalerne mellem tovholder og beboer.​

Vi følger desuden op på samt gennemgår målarbejdet omkring vores beboere i flere formaliserede foraer; - på vores ugentlige p-møder afsættes ca. 1/2 time til gennemgang af beboernes handleplaner og indsats i forhold hertil, og der er lavet et særskilt rul for, hvornår beboerne er på. Formålet med dette er, at skabe et formaliseret forum, hvor der er fokus på indsatsen ift. målene i den kommunale handleplan samt den Interne Pædagogiske Udviklingsplan. Dette for at sikre et kontinuerligt fokus på udviklingsarbejdet. Derudover er formålet, at hele personalegruppen kontinuerligt opdateres på og inddrages i mål- og udviklingsarbejdet på samtlige beboere. Det er hensigten, at dette bla. kan give et rum til at diskutere, hvordan vi arbejder med den kommunale handleplan på den konkrete beboere, herunder indhold i den Interne pædagogiske Udviklingsplan samt den social pædagogiske indsats i forhold hertil. Dette fungerer desuden som en del af dokumentationsarbejdet med statusskrivelser.​

 • På vores ugentlige personalemøder, er der desuden afsat tid til en gennemgang af beboerne efter behov.
 • 5 uger forinden et statusmøde, konverteres 1 time af personalemødet til en "ungekonference", hvor tiden er afsat til en grundig gennemgang af den samlede indsats, herunder kommunal handleplan og Intern Pædagogisk Udviklingplan i forhold til den konkrete beboer. Ungekonferencens formål er, at skabe et formaliseret forum, hvor arbejdet med den konkrete beboer, herunder status på udvikling generelt og ift. målene i handleplanen, social pædagogisk indsats, anbefalinger ift. revideret handleplan m.m. er i fokus. Dette med henblik på at kvalificere såvel indsats som den statusskrivelse, der fremsendes til handlekommunen forud for statusmødet.​
 • Vi har overlap hver dag kl. 14.00, hvor dagen og de enkelte beboere og deres opgaver gennemgås. Det kan være madlavning, tøjvask eller andre botræningsopgaver, som er udformet med udgangspunkt i målene i den kommunale handleplan.
 • Hver anden måned er der sagssupervision med ekstern supervisor. Opfølgningen på fastsatte mål samt målopfyldelsen sker således løbende på daglige overlap, p-møder, udviklingssamtaler samt sagssupervision.I forhold til dokumentationen af målarbejdet samt målopfyldelsen, så sker det pt. via:
 • En årlig / halvårlig statusskrivelse, der er opbygget som en evaluering af udvikling på baggrund af målarbejdet med den kommunale handleplan, herunder den Interne Pædagogiske Udviklingsplan - der arbejdes pt. på en udformning af skabelon til statusskrivelse, der derudover har sit udspring i KRAP'ske begreber og redskaber, således der sikres en rød tråd mellem mål- og udviklingsarbejdet og dokumentationsredskabet.
 • Daglige dagbogsnotater på hver enkelt beboer.

Tilbuddet anvender disse måle- og udredningsmetoder til dokumentation af målopfyldelse

Udredningsmetoder

Der arbejdes med udredning og afklaring samt målopfyldelse gennem vores dokumentationsredskaber i form af Intern Pædagogisk Udviklingsplan og statusskrivelse, der tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, og hvor der er fokus på at undersøge/afklare samt dokumentere beboernes funktionsniveau samt udvikling ift. de mål, der fremgår af den kommunale handleplan/bestilling fra myndighed. Der arbejdes desuden med implementeringen af relevante redskaber og skemaer fra KRAP.

Målemetoder

Der arbejdes med udredning og afklaring samt målopfyldelse gennem vores dokumentationsredskaber i form af Intern Pædagogisk Udviklingsplan og statusskrivelse, der tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, og hvor der er fokus på at undersøge/afklare samt dokumentere beboernes funktionsniveau samt udvikling ift. de mål, der fremgår af den kommunale handleplan/bestilling fra myndighed. Der arbejdes desuden med implementeringen af relevante redskaber og skemaer fra KRAP.

Om os

Formålet med opholdet på ElevKollegiet er overordnet, gennem botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, at bringe beboerne i en positiv psykologisk og social udvikling, med det overordnede formål at gøre vedkommende så selvstændig og deltagende i det almindelige samfundsliv som muligt. 

​Kontakt information

ElevKollegiet

Høvej 35-37, 8200 Aarhus N

Åbningstider

Hverdage 08:00 - 22:00

Weekend 11.30 - 22.00

Telefon: 86229008

E-mail: info@elevkollegiet.dk

Kontakt ElevKollegiet i dag

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Vi svarer hurtigst muligt

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt